Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    viên chức có trách nhiệm chống lại các tơ-rớt