Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • tài sản được giữ ủy thác (cho ai)

    * Các từ tương tự:
    trust fund