Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trust company /'trʌstkʌmpəni/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    công ty uỷ thác