Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lê bước
  ông lão lê bước về nhà qua lớp tuyết dày
  Danh từ
  (thường số ít)
  cuộc lê bước mệt nhọc đường xa

  * Các từ tương tự:
  trudgen, trudgen stroke