Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truckage /'trʌkidʤ/  

  • Danh từ
    sự chở bằng xe ba gác
    sự chở bằng xe tải
    sự chở bằng toa chở hàng