Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truck-load /'trʌkləʊd/  

  • Danh từ
    một xe (hàng hoá…) (lượng hàng chất đầy một xe)