Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử) chế độ trả lương bằng hiện vật