Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

truck farming /'trʌkfɑ:miŋ/  

  • Danh từ
    sự trồng rau quả để bán