Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

troublous /'trʌbləs/  

  • Tính từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) loạn, rối loạn, hỗn loạn
    troublous times
    thời buổi hỗn loạn