Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tropically /'trɒpikli/  

  • Phó từ
    [theo kiểu] nhiệt đới