Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tropicalise /'trɔpikəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    nhiệt đới hoá