Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tripartite /trai'pɑ:tait/  

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ)
  giữa ba bên, tay ba
  a tripartite treaty
  hiệp ước tay ba
  [gồm] ba phần
  tripartite leaf
  lá cây có phiến, chia ba phần