Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trimensual /trai'mensjuəl/  

  • Tính từ
    ba tháng một