Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cò súng
  pull the trigger
  bóp cò súng
  Động từ
  gây ra (thường là một phản ứng mạnh và bất ngờ)
  các vụ bạo động nổ ra do một loạt bắt bớ của cảnh sát

  * Các từ tương tự:
  trigger-finger, trigger-guard, trigger-happy