Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trifler /'traiflə[r]/  

  • Danh từ
    người hay coi thường mọi việc