Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) người nữ đóng vai nam giới (trong đồng tình luyến ái)