Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thử tính năng, sự thử khả năng
    hãy cho xe chạy thử xem ông có ưng ý không
    cô ta đi thi trước một năm, chỉ là để thử sức mình xem sao