Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bím tóc, lọn tóc
  tresses
  (số nhiều)
  mái tóc dài (của phụ nữ)

  * Các từ tương tự:
  tressed, tressel, tressure