Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lăng xê (mốt), sự mở đầu một xu hướng mới
    a trendsetting film
    một cuốn phim lăng xê mốt