Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trenchantly /'trent∫əntli/  

  • Phó từ
    [một cách] sắc bén, [một cách] đanh thép