Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trenchancy /'trenʃənsi/  

  • Danh từ
    (nghĩa bóng) tính chất sắc bén, tính chất đanh thép (của lý lẽ...)