Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dao găm để chiến đấu giáp lá cà