Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trench mortar /'trentʃ'mɔ:tə/  

  • Danh từ
    (quân sự) súng cối tầm ngắn