Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trench foot /'trentʃ'fut/  

  • Danh từ
    (y học) chứng bợt da chân (do dầm nước lâu)