Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trench fever /'trentʃ'mɔ:tə/  

  • Danh từ
    (y học) bệnh sốt chiến hào