Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trench coat /'trent∫kəʊt/  

  • Danh từ
    áo choàng đi mưa kiểu quân đội