Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngọn cây
    chim làm tổ ở ngọn cây