Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tree-toad /'tri:toud/  

  • Danh từ
    (động vật học) nhái bén