Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tree-line /'tri:lain/  

  • Danh từ
    (cách viết khác timber-line)
    đường giới hạn vùng mọc của cây (không quá một độ cao nào đó, không ra ngoài một giới hạn vĩ độ nào đó)