Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tree-house /'tri:haʊs/  

  • Danh từ
    nhà cất trên cành cây (để cho trẻ con chơi)