Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tree-fern /'tri:f3:n/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    dương xỉ dạng cây gỗ