Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    một loại chim sâu (ăn côn trùng, đục vỏ cây)