Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người điều đình, người thương lượng, người ký kết
    người đãi tiệc, người bao ăn uống
    người xét, người nghiên cứu; người giải quyết (một đề tài, một vấn đề...)