Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học) cối xay guồng ((thường) dùng để hành khổ tội nhân)
    (nghĩa bóng) công việc thường xuyên buồn tẻ

    * Các từ tương tự:
    treadmill