Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bàn đạp (ở máy khâu…)

    * Các từ tương tự:
    treadle-machine, treadle-press, treadler, treadless