Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khay (đầy), mân (đầy)