Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traversable /'trævə:səbl/  

  • Tính từ
    có thể đi ngang qua, có thể lội qua được