Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traveller's-joy /'trævləz'dʤɔi/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây ông lão