Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

travel-sickness /'trævl ,siknis/  

  • Danh từ
    sự say xe tàu