Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

travel agent /'trævl,eidʒənt/  

  • Danh từ
    đại lý du lịch