Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

travel agency /'trævl,eidʒənsi/  

  • Danh từ
    (cách viết khác travel bureau)
    hãng du lịch; công ty du lịch