Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trashiness /'træʃinis/  

  • Danh từ
    tính chất vô giá trị, tính chất tồi, tính chất không ra gì