Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trashcan /'træ∫kæn/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như dustbin