Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm trò đu (ở rạp xiếc)