Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều trapeziums, trapezia
    (toán học) hình thang