Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    dạo chơi, đi vơ vẩn