Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trapdoor /træp'dɔ:[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác trap)
    cửa sập (trên mái nhà, trần nhà)