Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trap-shooting /'træp∫u:tiη/  

  • Danh từ
    môn bắn vật tung lên không trung