Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transubstantiate /trænsəb'stænʃieit/  

  • Ngoại động từ
    biến thế, hoá thể