Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đổi chỗ, sự hoán chuyển
  if you transpose the letters of "atit reads "ta"
  nếu anh đổi chỗ các con chữ trong "at", từ này sẽ đọc là "ta"
  (âm nhạc) dịch giọng

  * Các từ tương tự:
  transposed